Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring för NordDesign

Innehåll

 1. Allmänt……………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Personuppgiftsansvarig…………………………………………………………………………………………………..
 3. När behandlar vi dina personuppgifter?……………………………………………………………………………..
 4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?……………………………………………………………………….
 5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?………………………………………………………………………………
 6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter…………………………………………….
 7. Profilering…………………………………………………………………………………………………………………..
 8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?……………………………………………………………………………….
 9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?……………………………………………………………………………..
 10. Ändring av integritetspolicy…………………………………………………………………………………………..
 11. Skyddet av dina personuppgifter…………………………………………………………………………………….
 12. Dina rättigheter………………………………………………………………………………………………………….
 13. Cookies……………………………………………………………………………………………………………………
 14. Kontaktinformation……………………………………………………………………………………………………..

1.  Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur NordDesign Production Fbg AB, org. nr 556294-­‐0402, 311 50 Falkenberg, e-­‐mail: info@norddesign.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
 • Integritetspolicyn gäller då NordDesign tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med NordDesign, såsom besök på
 • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2.  Personuppgiftsansvarig

NordDesign är personuppgiftsansvarig för NordDesigns behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3.  När behandlar vi dina personuppgifter?

NordDesign samlar in och behandlar personuppgifter om dig när vi tar fram offerter, när du genomför ett köp, använder dig av NordDesigns kundtjänst, besöker NordDesigns webbplats eller ett event som NordDesign anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med NordDesign. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med NordDesign och för att NordDesign ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

4.  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 • För dig som är kund till NordDesign
  • De personuppgifter NordDesign samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:
   • Namn
   • Adress
   • Telefonnummer
   • E-­‐postadress
   • Betalningsuppgifter
   • Kundnummer
   • IP-­‐adress och information om din användning av NordDesigns webbplats
   • Uppgifter om dina köp
   • I vissa fall samlar vi även in personnummer (se 1.2)
  • Personnummer
Personnummer är en extra skyddsvärd personuppgift som vi hanterar med stor försiktighet och som vi enbart samlar in när vi har en rättslig grund för behandlingen. Personnummer behandlas av NordDesign i två fall:
 • För kreditupplysning vid vissa typer av köp.
 • För att kunna uppfylla rättslig förpliktelse i samband med att vi på kundens uppdrag ansöker om ROT-­‐bidrag till Skattemyndigheten där personnummer är ett krav för identifiering.
I de fall vi samlar in och behandlar personnummer hanteras dessa på lagligt och korrekt sätt så att du ska känna dig trygg. I samband med att du lämnar ditt personnummer till oss så får du också information om behandlingen.
 • För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev, vill ha kundbesök eller katalog:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-­‐postadress

5.  Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 • För dig som är kund till NordDesign
NordDesign behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar NordDesign dina personuppgifter i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-­‐post, SMS/MMS samt telefon avseende NordDesigns varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads-­‐ och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs-­‐ och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.
 • För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev eller besöker vår web-­‐sida och vill ha katalog eller hembesök
Utöver uppräkningen ovan behandlar NordDesign personuppgifter om de som prenumererar eller besöker vår web-­‐sida
 • Lämna information och rikta marknadsföring avseende NordDesigns varor och tjänster.

6.  De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

NordDesign baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
 • Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller nyhetsprenumerant, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
 • En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, ex. baserat på totala inköpssummor. NordDesign behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 • I vissa fall kan NordDesign ha en rättslig förpliktelse att behandla dina Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7.  Profilering

 • NordDesign kan behandla dina personuppgifter genom Analys kan ske om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.
 • Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter genom Detta gör du genom att kontakta info@norddesign.se. När NordDesign har mottagit din anmälan kommer NordDesign att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8.  Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 • Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna NordDesign kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka NordDesigns rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
 • NordDesign sparar uppgifter om kunder i högst 10 år efter det att kunden senast genomfört ett köp för att vi ska kunna fullgöra vårt garantiåtagande och upprätthålla en bra supportnivå till våra

9.  Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 • Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämna även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enigt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.
Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Dessa leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, marknadsföring, montörer, tekniker och producenter av produkter och delar till våra produkter. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.
 • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av NordDesign om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata NordDesigns rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets-­‐ eller tekniska problem.

10.   Ändring av integritetspolicy

NordDesign har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. NordDesign kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

11.   Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NordDesign har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12.   Dina rättigheter

 • NordDesign ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
 • NordDesign kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller
 • Du har rätt att av begära:
 1. Tillgång till dina Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 2. Rättelse av dina Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings-­‐ och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
  • Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina
  • Om du inte vill att NordDesign behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@norddesign.se. När vihar mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
  • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till

13.   Cookies

14.   Kontaktinformation

 • Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett Vår kontaktinformation hittar du nedan.

NordDesign Production Fbg

AB Holmagårdsvägen 1

31150 Falkenberg

info@norddesign.se